Leigureglur

Húsafell 64

Leigugjald fyrir eignir

Leiguupphæð er mismunandi eftir eignum og er ákveðin árlega af stjórn Orlofssjóðs.

Upplýsingar um leiguupphæðir má nálgast á orlofsvef félagsins eða heimasíðu.
 
Leigutaka ber að greiða leigu við bókun. Kjósi félagsmaður annað greiðslufyrirkomulag þarf hann að hafa samband við skrifstofu Orlofssjóðs eða senda póst á vsfk@vsfk.is.

Allar viðbótarbókanir teljast nýjar bókanir og greiða verður fyrir þær í samræmi við gjaldskrá.

Eftir greiðslu fær leigutaki leigusamning sendan í tölvupósti og er á honum lykilnúmer að lyklakassa orlofshússins. Lyklakassarnir eru við útidyrahurð hússins.

Rent for properties

The rental amount varies from property to property and is determined annually by the Vacation Fund Board.
Information on rental amounts can be obtained from the Union’s holiday website or here.
 
The rent must be paid at the time of booking. If a member prefers another payment arrangement, he must contact the office or send an email to vsfk@vsfk.is.
 
All additional bookings are considered new bookings and must be paid for by the price list.
 
After payment, the lessee receives a lease agreement sent by e-mail and it contains a key number to the key box of the holiday home. The key boxes are at the front door of the building.
 

Breytingar og afbókanir

Tilkynna skal allar breytingar og afbókanir svo fljótt sem auðið símleiðis á skrifstofu VSFK eða á netfangið orlof@vsfk.is.

Leiga er aldrei endurgreidd ef tilkynning berst eftir að leigutími hefst.

Ef veikindi eða önnur meiriháttar áföll koma í veg fyrir orlofsdvöl skal tilkynna skrifstofu VSFK svo fljótt sem kostur er. Í slíkum tilfellum er heimilt að endurgreiða leigugjald gegn framvísun læknisvottorðs og uppfærist þá punktastaða. Ath.VSFK greiðir ekki fyrir læknisvottorð.

Ef veður eða aðrar óviðráðanlegar ytri aðstæður svo sem ófærð, aðvaranir lögreglu eða Veðurstofu koma í veg fyrir orlofsdvöl, endurgreiðir leigukostnað og uppfærir punktastöðu.

Ef leigutaki þarf að afpanta eða breyta orlofsdvöl þarf að greiða breytinga- eða skilagjald. Gjaldið er kr. 2.500 og áskilur stjórn Orlofssjóðs sér rétt til að endurskoða gjaldið árlega.

Sé orlofshúsnæði skilað með meira en tveggja vikna (14 daga) fyrirvara er leigugjald að fullu endurgreitt en skilagjald innheimt. Punktar eru þá bakfærðir að fullu.

Sé orlofshúsnæði skilað innan 14-8 daga áður en leiga hefst er 75% leigugjalds endurgreidd og punktar bakfærðir að fullu.

Sé orlofshúsnæði skilað áður en 7-3 dagar eru í upphaf leigutöku fæst 25% leigugjaldsins endurgreitt og punktar bakfærðir að fullu.

Sé orlofshúsnæði skilað þegar minna en 3 dagar - 72 klst. eru í upphaf leigutöku þarf að greiða fulla leigu fyrir húsið auk punkta.

Changes and cancellations

All changes and cancellations must be reported as soon as possible by phone to the VSFK office or the email address orlof@vsfk.is.
 
Rent is never refunded if notice is received after the rental period begins.
 
If illness or other major setbacks prevent you from staying on vacation, you must notify the VSFK office as soon as possible. In such cases, the rental fee may be refunded upon presentation of a medical certificate, and the point's status will then be updated. Note VSFK does not pay for medical certificates.
 
If weather or other uncontrollable external conditions such as impassability, warnings from the police or the Meteorological Office prevent a holiday stay, the rental costs will be refunded and the points status will be updated.
 
If the renter needs to cancel or change a vacation stay, a change or return fee must be paid. The fee is ISK. 2,500 and the Board of the Holiday Fund reserves the right to review the fee annually.
 
If the holiday home is returned more than two weeks (14 days) in advance, the rental fee is fully refunded, but a return fee is charged. Points are then fully reversed.
 
If the vacation home is returned within 14-8 days before the rental begins, 75% of the rental fee is refunded and the points are refunded in full.
 
If the holiday accommodation is returned before 7-3 days from the start of the rental period, 25% of the rental fee will be refunded and the points will be refunded in full.
 
If the holiday accommodation is returned in less than 3 days - 72 hours. are at the beginning of the lease, you must pay the full rent for the house plus points.

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.