Reglugerð

 Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis

 

 

1. gr. Nafn sjóðsins og heimili

1.1    Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis, skammstafað Sjúkrasjóður VSFK og nág.
1.2    Sjúkrasjóður VSFK og nág er stofnaður samkvæmt samþykktum félagsins og sjóðsfélagar eru þeir sem greitt er af til sjóðsins samkvæmt samningum félagsins.(Með tilvísun til laga nr. 19, 1. maí 1979 og sjóða félaga sem sameinaðir voru sjúkrasjóði.)
1.3     Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis og er eign Verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjanesbæ. 
 

2. gr. Verkefni sjóðsins

2.1    Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs VSFK og nág. fjárhags-aðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.
2.2    Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.
 

3. gr. Tekjur

3.1    Tekjur sjóðsins eru skv. kjarasamningum félagsins og sbr. 7. gr. laga nr. 19/1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.
3.2.    Vaxtatekjur og annar arður.
3.3    Gjafir, framlög og styrkir.
3.4    Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.
 

4. gr. Stjórn og rekstur

4.1    Stjórn sjóðsins skal kosin með sama hætti og stjórn VSFK og nág. og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.
4.2    Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.
4.3    Heimilt er að fela skrifstofu VSFK og nág. fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum VSFK og nág.
4.4    Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.
 

5. gr. Bókhald, reikningar og endurskoðun

5.1     Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund VSFK og nág. 
5.2    Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma. 
5.3    Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr. 
5.4    Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma. 
 

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1    Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.
6.2    Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.
6.3    Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.
6.4    Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.
 

7. gr. Ávöxtun sjóðsins

7.1    Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti;
        a)    í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs,
        b)    með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,
        c)    í bönkum eða sparisjóðum,
        d)    í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins, 
        e)    á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ. 
 

8.gr.    Ráðstöfun fjármuna

8.1    a)    Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.
         b)    Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.
 

9. gr.    Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1    Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.
9.2     Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
9.3     Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 síðustu mánuði. 
9.4     Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.
9.5    Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.
9.6     Heimilt er að úrskurða sjúkradagpeninga 3 mánuði afturvirkt frá því umsókn berst. 
 

10. gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1    Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysa-dag-peninga úr sjúkra-sjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.
10.2    Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.
 

11. gr. Geymd réttindi

11. 1    Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum. 
11.2    Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.
 

12. gr. Styrkveitingar 

12.1    Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum greiðist í allt að 4 mánuði (120 daga) að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. 
12.2    Dagpeninga í allt að 3 mánuði (90 daga), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.     
12.3    Dagpeninga í allt að 3  mánuði (90  daga), vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. 
12.4     Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 180.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga og börn hans undir 18 ára aldri. Bótafjárhæð miðast við launavísitölu pr. 1.7 2006 og tekur sömu breytingum og hún.
12.5     Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%. 
12.6     Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði. 
12.7     Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju. 
12.8    Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðs-fé-laga í formi for-varnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.
12.9    Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.
12.10    Við ráðstöfun fjármuna skv. 12.8 og 12.9 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega. 
12.11    Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum. 
 

13. gr.    Lausn frá greiðsluskyldu

13.1    Ef farsóttir geisa getur sjóðs-stjórn leyst sjóðinn frá greiðslu-skyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upp-hæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.
 

14. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum, skyldur sjóðfélaga, umsóknir og upplýsingar.

14.1    Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu VSFK og nág. og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.
14.2     Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.
14.3     Stjórn sjóðsins og starfs-menn hans skulu hafa að leiðar-ljósi almennar stjórn-sýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.
14.4    Umsóknum skal skilað í því formi sem stjórn sjóðsins ákveður ásamt nauðsynlegum vottorðum er tryggja     réttmæti greiðslna. 
Umsækjandi skal, ef nauðsyn ber til að mati sjóðstjórnar, heimila trúnaðarlækni sjóðsins að sannreyna réttmæti framlagðra læknisvottorða og læknisskoðun ef þörf krefur. 
Sjóðfélagi er verið hefur frá störfum vegna veikinda eða slyss, skal ef sjóðstjórn óskar, mæta í viðtal til starfsendurhæfingarráðgjafa sjóðsins og skoðun til trúnaðarlæknis eða annars aðila sem sjóðurinn tilnefnir, sé þess óskað. Stjórn sjóðsins er heimilt að styrkja sjóðfélaga sem fer í starfsendurhæfingu. 
Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðstjórn hafna umsókn að svo stöddu. 
Sjóðfélagi sem af ásetningi gefur rangar eða villandi upplýsingar eða leynir af ásetningi upplýsingum um hagi sína og aflar sér þannig réttinda skv. reglugerð þessari  skal endurgreiða allar greiðslur sem þannig eru fengnar auk dráttarvaxta. Ef um ítrekuð brot er að ræða missir sjóðfélagi rétt til bóta skv. 12.1 – 12.3 í 6 mánuði og til annarra bóta en þeirra sem getið er um í 12.1 – 12.3 í 2 ár.  
14.5     Við umsókn styrkja gildir útgáfudagur kvittunnar og skal miða við hana vegna mats á retti einstaklingsins. Kvittanir þurfa að vera fullgildar og með stimpli fyrirtækisins/einstaklingsins sem gefur þær út.   
 

15.gr.    Fyrning bótaréttar

15.1    Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist. 
15.2    Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist. 
 

16. gr. Endurgreiðsla iðgjalda

16.1    Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.
 

17. gr. Upplýsingaskylda

17.1    Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.
 

18. gr.    Breyting á fjárhæðum og styrkjum

18.1     Stjórn sjóðsins skal kynna á aðalfundi breytingar á almennum reglum um fjár-hæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.
 

19. gr. Breytingar á reglugerðinni

19.1    Breytingar á reglu-gerðinni verða að-eins gerðar á að-al-fundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.
19.2    Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi. 
 

Þannig samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum á aðalfundi Verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis 25. apríl 2017.

Orlofs og desemberuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarasamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra.

Kjaramál

Kjaramál eru eitt mikilvægasta viðfangsefni hvers stéttarfélags. Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis er aðili að allmörgum kjarasamningum.

Orlofsmál

Orlofsárið er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögunum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið.